Tasuta transport üle Eesti ostul üle 250€.
EST RU LV

Privaatsustingimused

Käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused (edaspidi „Tingimused“) sätestavad Romadini OÜ(registrikood 16029299, aadress Harju maakond, Tallinn, Mustamäe tee 24, 10621 veebileht www.kliimaabc.ee ; edaspidi „meie“) kui andmesubjekti („teie“) isikuandmete vastutava töötleja isikuandmete töötlemise põhimõtted.
Kui tegutseme volitatud töötlejana, tegutseme vastavalt enda ja vastutavate töötlejate vahel sõlmitud andmetöötluslepingutele ja samuti vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Lisaks sellele, et tagame vastutava töötlejana isikuandmete töötlemise vastavalt asjakohastele õigusaktidele, hoiame konfidentsiaalsena (arvestades võimalikke kohalduvaid erandeid) ja turvaliselt kõiki muid andmeid, mis meile teatavaks tehakse ning milliste suhtes konfidentsiaalsuskohustus kehtib.
Enne veebilehe kasutamist ja meiega lepingu sõlmimist lugege Tingimused hoolikalt läbi. Kui te ei nõustu Tingimustega, palume teil veebilehe kasutamine lõpetada või meiega lepingulisse suhtesse mitte astuda.
Meil on õigus Tingimusi aeg-ajalt uuendada, teavitades teid sellest meie veebilehel ja / või e-posti teel.

1. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

Tingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks töötleme osa või kõiki järgnevatest isikuandmetest, seejuures täpne töödeldavate isikuandmete koosseis on iga juhtumi puhul erinev, kuid lähtume alati põhimõttest, et töötleme isikuandmeid nii vähe, kui eesmärgi saavutamiseks vajalik:
• ees- ja perekonnanimi;
• isikukood;
• kauba kohaletoimetamise ja seadmete paigaldamise aadress;
• e-posti aadress;
• telefoninumber;
• maksevahendite andmed;
• maksete ajalugu, võlgnevustega seonduv info jms;
• maksevõime hindamisega seonduvad andmed (pangakonto väljavõtted, krediidiraportid);
• ostuajalugu;
• kaugloetavad andmed, mis seonduvad kliendi poolt seadmete kasutamisega, tagamaks seadmete ja teenuste toimimine (nt tarbimiskulud, veakoodid, kasutaja valitud sätted);
• otseturustuse nõusolekute ja keeldude andmed;
• muud isikuandmed, mis saavad meile teatavaks teenuse osutamise tavapärases käigus või isikutega peetud suhtluses.
Kogume ka isikustamata teavet, sh andmeid veebilehe külastuste pikkuse, klikkide arvu ja kasutajate käitumise kohta, kuid teeme seda üksnes analüüsi ja veebilehe mugavamaks muutmise eesmärgil. Kasutame ainult turvalisi teenuseid, näiteks Google Analyticsit. Koostame ka ärilistel eesmärkidel asjakohaseid statistilisi kokkuvõtteid, kuid selle käigus muudetakse teie isikuandmed isikustamata andmeteks, mida hoitakse turvalises andmehoidlas.

2. ANDMETÖÖTLUSE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS

Töötleme isikuandmeid, kui see on vajalik veebilehe (sh e-poe) kasutamise võimaldamiseks või meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees. Töötleme teie: (i) nime, isikukoodi, kontaktandmeid ja aadressi lepingute ja tellimuste ettevalmistamiseks ja haldamiseks, teenuste ja kaupade pakkumiseks ning kauba paigaldamiseks ja kohaletoimetamiseks; (ii) maksevahendite andmeid selleks, et võimaldada teenuse ja kauba eest tasumist ja makse tagastamist; (iii) maksete ajalugu ja võlgnevustega seonduvat infot kliendisuhte ja arveldamiste haldamiseks. Samuti töötleme teie isikuandmeid lepingulisi suhteid puudutavate teadete saatmiseks, sh teie kommentaaridele, küsimustele ja taotlustele vastamiseks.
Kui helistate meile või saadate meile e-kirju, töötleme teie isikuandmeid (sh säilitame e-kirjasid ning vastava teavituse esitamisel salvestame kõnesid), et vastata teie päringutele ning parandada klienditeeninduse kvaliteeti. Sellisel juhul töödeldakse teie isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel sujuva klienditoe tagamiseks.
Meie õigustatud huvidest lähtudes töötleme maksevõime hindamisega seonduvaid andmeid nagu teid puudutavad krediidiraportid (nt taust.ee ja accountscoring.com) ja teie poolt meiega jagatud pangakonto väljavõtted. Maksevõimet puudutavaid andmeid töötleme üksnes eesmärgiga veenduda potentsiaalsete klientide usaldusväärsuses ja maksevõimelisuses.
Meie õigustatud huvi alusel töötleme samuti ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed), et koostada kaupade ja teenuste ülevaateid ning analüüsida kliendieelistusi.
Samuti võime teie isikuandmeid töödelda õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, näiteks isikuandmete kaitse tagamiseks, isikuandmete säilitamiseks mis tahes ajavahemikul, mis on vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamise eesmärgil) ja muudeks kohalduvatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Võime teie isikuandmeid töödelda mis tahes meievaheliste vaidluste korral, et kaitsta meie õigustatud huve.
Teie nõusolekul töötleme teie isikuandmeid, et saata teile e-posti teel uudiskirju, ajaveebi värskendusi, reklaami, turundus- ja muud teavet. Sellistest meililistidest saate igal ajal loobuda, klõpsates e-kirja jaluses olevat vastavat nuppu.
Me küsime alati teie eelnevat selget nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, kui kasutame neid eesmärkidel, mis ei ole Tingimustes välja toodud. Sellise nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta.

3. TURVAMEETMED

Töötleme isikuandmeid üksnes õigusliku aluse olemasolul ning üksnes õiguspärastel eesmärkidel. Kasutame turvameetmeid ja säilitame isikuandmeid selliselt, et tagatud on isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmetele pääsevad ligi üksnes isikud, kelle jaoks see on vajalik seonduvalt tööülesannete täitmisega või kellele isikuandmete avaldamine on kooskõlas Tingimuste või õigusaktidega.
Rakendame asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.
Me ei vastuta teie isikuandmete sellise väärkasutuse eest, mis on tingitud teie seadme pahavarast.

4. VASTUVÕTJAD

Meil on õigus avaldada ja edastada isikuandmeid ilma teie eelneva nõusolekuta meie nimel ja asjakohaste andmetöötluslepingute alusel tegutsevatele volitatud töötlejatele, sh seadmete paigaldajatele, tarnijatele ja müüjatele, toodete ja teenuste arendajatele, krediidiregistritele, raamatupidajatele, IT-lahenduste/arenduse ja andmemajutuse- ja analüüsiteenuse pakkujatele, transpordi- ja järelmaksuteenuse pakkujatele. Samuti edastame andmeid selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Oma õiguste kaitsmiseks on meil õigus avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele, sealhulgas maksehäireregistrile jms kolmandatele isikutele võlgnevuste sissenõudmiseks (inkassoteenus), juriidilistele nõustajatele, audiitoritele jne.
Võime pakkuda turundusteenuste (digiturundus, otseturustus, kampaaniad, sooduspakkumised) pakkujatele (nt Facebook) juurdepääsu isikuandmetele, mis on kogutud ja salvestatud meie turunduskampaaniate raames. Sellisel juhul saavad turundusteenuse pakkujad meie poolt volitatud isikuandmete töötlejateks.
Täpne loetelu meie poolt volitatud isikuandmete töötlejatest ja töötlustoimingute sisust on toodud all:

5. KUSTUTAMINE JA SÄILITAMINE

Me säilitame isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik Tingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks, meie õiguste kaitsmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Piirame teie isikuandmete töötlemist ja töötleme isikuandmeid üksnes vastava vajaduse korral.
Isikuandmeid säilitatakse kuni 5 aastat alates kliendisuhte lõppemisest, välja arvatud kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega (sh võlgnevustega) seonduvad isikuandmed, mida säilitatakse kuni 10 aastat kliendisuhte lõppemisest. Eeltoodud perioodide möödumisel kustutatakse vastavad isikuandmed, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on asjaoludest tulenevalt vajalik meie õigustatud huvide kaitseks, nt meievaheliste lepinguliste või muude vaidluste korral (sh vältava vaidluse tõttu). Samuti on meil õigus eelnimetatud perioodide järgselt muuta isikuandmed anonüümseks, st töödelda isikuandmeid selliselt, et andmed ei ole enam käsitletavad isikuandmetena.
Raamatupidamisnõuete täitmiseks säilitame raamatupidamise algdokumente 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati.
Hoolimata kliendisuhte lõppemisest võime kliendi eelneval nõusolekul töödelda kasutaja isikuandmeid otseturustuseks seni kuni kasutaja on nõusoleku tagasi võtnud. Kui isik keelab otseturustuse (võtab nõusoleku tagasi) ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus, siis säilitatakse vajalikus ulatuses teave keelu kohta, et tagada otseturustusteadete saatmise keelu täitmine.
Meil on õigus isikustamata andmeid (sh isikuandmeid, millised on tagasipöördumatult ümber töödeldud selliselt, et need ei ole seostatavad ühegi tuvastatava füüsilise isikuga) nii meievahelise lepingu kehtivuse ajal kui selle järgselt töödelda ise ja lubada töötlemist koostööpartnerite poolt meie teenuste ja lahenduste arendamise ja statistilise analüüsi eesmärgil.

6. TEIE ÕIGUSED

Võite igal ajal küsida meilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. Vastavalt kehtivatele õigusaktidele on või võib teil olla õigus:
• taotleda oma isikuandmete kustutamist;
• taotleda oma isikuandmete parandamist;
• taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kuid sellisel juhul ei pruugi te saada meie veebilehte või teenuseid täiel määral kasutada;
• vaidlustada oma isikuandmete kasutamist;
• õigus saada enda isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.
Kui töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel, võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta, millisel juhul lõpetatakse isikuandmete töötlemine. See ei mõjuta varasemalt tehtud töötlemistoiminguid.
Reageerime päringutele võimalikult kiiresti, võttes arvesse õigusaktidest tulenevaid tähtaegasid.
Kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehte külastades veebilehitseja poolt külastaja seadmesse. Küpsised jätavad meelde teid ja teie eelistusi, et saaksime teile pakkuda asjakohast teavet, soovitusi ja parandada kasutajakogemust.
Kasutatavate küpsiste hulgas on kohustuslikud küpsised, mis on vajalikud veebilehe toimimise tagamiseks. Lisaks kasutame küpsiseid veebilehe külastatavuse analüüsimiseks, kuid selliste küpsiste kasutamiseks küsime teie nõusolekut. Küpsiste kasutamist on teil võimalik keelata oma veebilehitseja seadetes. Meie kasutatavad küpsised ei võimalda tuvastada isikut. Sealjuures võime veebilehe kasutamise andmeid jagada enda sotsiaalmeedia- ja reklaamipartnerite ning analüütikutega, kes võivad andmeid kombineerida muude neile kättesaadavate andmetega.

8. PÄRINGUD JA KAEBUSED

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste või kaebuste korral pöörduge palun meie (OÜ Romadini : epood@cooperandhunter.ee, +372 56 062 233) või Andmekaitse Inspektsiooni ( info@aki.ee; +372 627 4135) poole.